Dobrodošli na službenu stranicu Općine Zažablje

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Zažablje za 2024. godinu

26. rujna 2023.

U proračunu Općine Zažablje osiguravaju se sredstva za sufinanciranje javnih potrebe u kulturi, a to su djelatnosti, programa i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Zažablje, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva koji se objavljuje na mrežnom stranici Općine Zažablje www.opcina-zazablje.hr.

Prihvatljivi prijavitelji za javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Zažablje, jesu ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, fizičke i pravne osobe koje djeluju u sljedećim djelatnostima i područjima:

  • Međunarodna kulturna suradnja
  • Programi i manifestacije u cilju promidžbe Općine Zažablje
  • Redovne djelatnosti udruga u kulturi
  • Zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine.

Ukupna vrijednost ovog poziva iznosi 2.510,00 eura.

Općina Zažablje zadržava pravo mijenjanja planiranog iznosa iz ovog članka, u skladu sa proračunskim sredstvima u 2024. godini.

Prijedlog programa treba sadržavati ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Zažablje za 2024.g. s prilozima koja se mogu preuzeti sa službene stranice Općine Zažablje www.opcina_zazablje.hr ili osobno na adresi Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište.

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva, može podnijeti najviše jednu (1) prijavu za pojedino područje u kulturi Općine Zažablje, odnosno može podnijeti po jednu (1) prijavu na više područja, sukladno registriranoj djelatnosti prijavitelja te vrsti i području planiranog programa.

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi se šalju poštom ili predajom u JUO Općine Zažablje, najkasnije do 31.listopada 2023. godine do 10:00 sati, na adresu:

Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 Mlinište s naznakom „Poziv na predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Zažablje za 2024. godinu – ne otvarati-“.

Razmatrat će se samo pravovremeno dostavljene prijave koje sadrže propisane priloge.

DOKUMENTI:

Zadnja izmjena: 26. rujna 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content